Komornik Sopot Marcin Sobel

O KANCELARII

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie.
Kancelaria Komornicza nr 1 w Sopocie.

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają charakter ogólnych informacji o kancelarii.

Obszary działania

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych od dnia 01-01-2019 r. w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym…

… a ponadto w zakresie wykonywania innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego (dla tut. Komornika: apelacja gdańska), z wyjątkiem spraw o egzekucję/wydanie/wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób i rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego dotyczącego dłużnika spoza rewiru wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia.

Czynności

Wieloletnie doświadczenie wraz z profesjonalnym zespołem daje nam szerokie pole prowadzenia czynności.

Uregulowana przepisami tytułu II, części trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.), egzekucja świadczeń pieniężnych jest najczęściej przeprowadzaną egzekucją przez komornika sądowego. Wyróżniamy następujące sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych:

– egzekucja z ruchomości (art. 844 – art. 879 k.p.c.)
– egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 880 – art. 888 k.p.c.)
– egzekucja z rachunków bankowych (art. 889 – 893 z ind. 4 k.p.c.)
– egzekucja z innych wierzytelności (art 895 – art. 908 k.p.c.)
– egzekucja z innych praw majątkowych (art. 909 – art. 912 k.p.c.)
– egzekucja z nieruchomości (art. 921 – art. 1013 z ind. 6 k.p.c.)
– egzekucja ze statków morskich (art. 101 – art. 1022 z ind. 4 k.p.c.

Postępowanie zabezpieczające to zabezpieczenie roszczeń wierzyciela (uprawnionego), które nie zostały jeszcze stwierdzone tytułem wykonawczym.

Komornik dokonuje zabezpieczenia na podstawie postanowienia sądu, w sposób, który jest w nim określony zgodnie z dyspozycją sądu lub na podstawie nakazu zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym zgodnie z treścią art. 492 k.p.c.

Uprawniony zobowiązany jest do złożenia wniosku o zabezpieczenie w trakcie trwania sporu sądowego. Po uzyskaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz posiadając stosowne postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia, uprawniony może niezwłocznie złożyć wniosek do komornika o wykonanie zabezpieczenia (art. 492 k.p.c.).

Komornik dokonuje zabezpieczenia roszczeń pieniężnych poprzez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

Protokół stanu faktycznego zawiera stwierdzenie panującego stanu rzeczy, a więc jest to obiektywny opis rzeczy, zdarzenia bądź faktu (np. przedstawienie powierzchni nieruchomości, wskazanie szczegółowego położenia ruchomości).

W protokole nie wolno zamieszczać ocen własnych lub innych osób oraz informacji zawierających konsekwencje zarówno faktyczne, jak i prawne dotyczące przedmiotu opisu.

Zaletą protokołu jest możliwość wskazania okoliczności oraz faktów, które są bezwzględnie potrzebne do przeprowadzenia postępowania bez konieczności zabezpieczania dowodów zgodnie z art. 310 i następnymi k.p.c.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych polega na uzyskaniu od dłużnika określonej rzeczy, bądź konkretnego zachowania się. Według Kodeksu postępowania cywilnego dotyczy on następujących rodzajów egzekucji:

– wydaniu rzeczy ruchomej (art. 1041 k.p.c.)
– wydaniu nieruchomości lub statku bądź opróżnieniu pomieszczenia (art. 1046 k.p.c.)
– wykonaniu czynności, którą za dłużnika może wykonać także inna osoba, czyli czynności zastępczych (art. 1049 k.p.c.)
– wykonaniu czynności, której inna osoba wykonać za dłużnika nie może, czyli czynności niezastępowalnych (art. 1050 k.p.c.)
– na zaniechaniu pewnej czynności i nieprzeszkadzaniu czynności wierzyciela(art. 1051 k.p.c.)
– złożeniu oznaczonego oświadczenia woli (art. 1047 k.p.c.)

Spis inwentarza stanowi spis majątku spadkowego. Jest to lista zawierająca wykaz ruchomości przedstawiających wartość handlową oraz nieruchomości, w jakich posiadaniu był spadkodawca (aktywa i pasywa spadku).

Kiedy należy dokonać spisu inwentarza?
Zaraz po śmierci spadkodawcy (zabezpieczenie przed utratą przedmiotów wchodzących w masę spadkową).

Celem spisu inwentarza jest ograniczenie odpowiedzialności za odziedziczone długi.
Komornik dokonuje spisu na zlecenie sądu, bądź bezpośredni wniosek spadkobiercy. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spis inwentarza sporządzany jest z urzędu.

Który komornik jest właściwy w przypadku złożenia bezpośredniego wniosku?
Komornik, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza (sąd spadku – sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, bądź miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część).
Komornik dokonuje sprawdzenia zobowiązań, które posiadał zmarły spadkodawca (m.in. weryfikacja rachunków bankowych), oraz ustala z urzędu, które przedmioty zakwalifikują się do spisu inwentarza.

Co się dzieje z majątkiem?
Przedmioty o dużej wartości handlowej (np. biżuteria) oraz pieniądze mogą być przekazywane do depozytu sądowego. Pozostałe przedmioty mogą zostać we władaniu spadkobierców, do momentu ostatecznego rozliczenia długów spadkowych.

Dokonana w dniu 7 listopada 2019 roku nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) przenosi ciężar obowiązku i ryzyka doręczenia pierwszego pisma procesowego pozwanemu na powoda. W przypadku, gdy pozwany nie odbierze pozwu lub innego pisma procesowego niosącego za sobą konieczność podjęcia obrony pomimo tzw. podwójnego awiza, sąd poinformuje o tym powoda, jednocześnie zwróci pismo powodowi i zobowiąże powoda do doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika sądowego. Powód będzie miał 2 miesiące od doręczenia mu przez sąd zobowiązania na przesłanie do sądu potwierdzenia doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika sądowego albo zwrotu do sądu pisma wskazując aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. W przypadku przekroczenia przez powoda terminu dwóch miesięcy na wykonanie zobowiązania sądu, postępowanie ulega zawieszeniu (1391 kpc).

Komornik sądowy jest również uprawniony do wykonywania poniższych czynności:

– sprawowania urzędowego nadzoru nad licytacjami publicznymi;
– wykonywania postanowień sądu o zabezpieczeniu spadku;
– sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego;
– pozostałe czynności określone w ustawach.

Dokumenty

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania. Jeżeli będą Państwo mieli trudności przy ich wypełnianiu, proszę skontaktować się z nami. Służymy pomocą.

Wniosek egzekucyjny KM
Zlecenie poszukiwania majątku
Oświadczenie majątkowe
Zobowiązanie spłaty
Wniosek o zabezpieczenie

Programy

Aby móc skutecznie wykonywać naszą pracę używamy licznych systemów cyfrowych.

Kontakt

SOBEL MARCIN

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie.

sopot.sobel@komornik.pl

Komornik poucza, iż pisma wniesione za pośrednictwem poczty e-mail bez podpisu elektronicznego nie stanowią oficjalnej korespondencji.

Tel. 500 798 353

Al. Niepodległości 739/U1A
Sopot 81-840

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:30
czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00

Godziny przyjęć interesantów:

środa: 10:00 – 15:00

Rachunek bankowy:

Alior Bank S.A.
79 24900005 0000 4600 4991 7144
SWIFT/BIC:
ALBPPLPW
79 24900005 0000 4600 4991 7144

Identyfikator kancelarii:

NIP:6381645782
REGON: 364807628
EPU ID: 2355